تیم کارشناسی فروشگاه تونیکو

برای سعود به سکو های پیشرفت و برداشتن گام های بلند هر اهدافی ، نیازمند یک تیم و گروهی قدرتمند ، پر تلاش هست که برای این منظور فروشگاه اینترنتی تونیکو برای سعود به آن یک تیم تخصصی و پرتلاشی جذب کرده است که هر کدام در سمت مسولیت خود دارای سطح حرفه ای میباشند .

user profile demo

--------- | ---------

کارشناس طراحی و گرافیست
user profile demo

--------- | ---------

کارشناس پشتیبان فروش
user profile demo

وحید میرزایی | Vahid Mirzaei

مدیر پروژه
user profile demo

امیر رستمی | Amir Rostami

کارشناس تولید و توزیع محتوا
user profile demo

--------- | ---------

کارشناس محصولات فروشگاه